Fabrikanten

Winkelwagen

Geen producten

Gratis verzending! Verzending
€ 0,00 BTW
€ 0,00 Totaal

Afrekenen

Privacy beleid

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met VerspA.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

  deze respecteren.

Als VerspA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag(en) voor deze persoonsgegevens is/ zijn:

 • Ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene;

 • De overeengekomen opdracht;

 • Gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VerspA de volgende persoonsgegevens

van u vragen:

 • Voornaam;

 • Achternaam;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Overlijdensdatum;

 • Burgerlijke staat;

 • Adres en woonplaats;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Burger Servicenummer (BSN);

 • Kopie ID-bewijs.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 10 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het beschikbaar stellen van servers en datacenterruimte;

 • Het verzorgen van de internetomgeving;

 • De ondersteuning in de vorm van fiscaal, juridisch af anderszins advies;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Dit zal met name het geval zijn bij contacten met overheidsinstanties in het kader van de verstrekte

opdracht(en). Een andere voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Websitebezoek

Op de website van VerspA worden links naar andere sites opgenomen. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websi-

tes, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van aan deze site verbonden website.

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvraging, c.q. zoekopdrachten, in zogenaamde logfiles bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

E-mailverkeer

Door VerspA verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd

voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toe-

gestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie

aan derden is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VerspA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk

voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens VerspA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

  technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

VerspA behoudt zich het recht voor zijn privacy beleid aan te passen

en adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd, wordt dit duidelijk op de website aangegeven.

Het privacy beleid is het laatst gewijzigd op 16 mei 2018

Contactgegevens

VerspA

Grotestraat 17

5991 AV BAARLO

info@verspa.nl

verspa.nl / verspa.com

Telefoon: 06 551 577 84